Vilkår og salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer hos TESLASuspension over Internett Introduksjon

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven.

Vilkårene i denne avtalen oppstiller de viktigste rettigheter og plikter for handelen og hva som er særskilt avtalt mellom partene.

Innholdsfortegnelse:

1] Avtalen

2] Partene

3] Pris

4] Avtaleinngåelse

5] Betaling

6] Levering

7] Risikoen for varen

8] Angrerett

9] Forsinkelse og manglende levering - kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

10] Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

11] Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

12] Garanti

13] Personopplysninger

14] Konfliktløsning


1] Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen, og særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som er særskilt avtalt mellom partene foran.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2] Partene

Selger er TESLASuspension v/Venninvest AS, Waldemar Thranes gate 14, 0171 Oslo, epost: post@teslasuspension.com, tlf. (+47) 971 53 805, org.nr. 916 668 155, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3] Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter. Fraktkostnader kommer i tillegg. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4] Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

5] Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som bestilling foretas. Tilsvarende gjelder ved bankoverføring. Ved Vipps betaling belastes kjøpers konto umiddelbart. Ved postoppkrav (kun i Norge), betaler kjøper selger når varen mottas i posten. Faktura er ikke en alternativ utenom ved bedriftsavtale.

6] Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold, og senest 60 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen via ordinær postgang med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7] Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8] Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

• Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

• Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen, dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen. Kjøper forplikter å sende og pakke varen etter samme standard og emballasje som ved mottak, samt sørge for forsikring. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. I forhold til varetype luftfjær, luftkompressor, ventilblokk, parkbrems og tilbehør herav, er det særskilt avtalt mellom partene at det kun er personell som er autorisert av respektiv myndighet (verksteder godkjent av Statens Vegvesen) til å behandle slikt materiell, som kan prøve eller teste varen på slik måte.

Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig eller bryter med særskilt avtale nevnt overfor, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert eller nullstilling av verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selger har mottatt varen i retur fra kjøper.

9] Forsinkelse og manglende levering. Kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse eller heve avtalen.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

• Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

• Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

10] Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Det er særskilt avtalt mellom partene at for ettermarkedsdeler som luftfjær, luftkompressor, ventilblokk, parkbrems og tilbehør herav, kan reklamasjon kun skje innen 2 år etter at kjøper overtok varen, med begrenset brukstid oppad til 40 000 kjørte km. Komponentene er typisk slitedeler, og blir utsatt for konstante trykk- og temperaturforskjeller og er i stadig bevegelse. Kvaliteten forringes over tid og av mengde bruk. I forhold til varenes art, er det også særskilt avtalt mellom partene, at reklamasjonsretten er kun gyldig hvis installasjon er foretatt av personell som følger Tesla Service Manual og som er autorisert av respektiv myndighet (verksteder godkjent av Statens Vegvesen) til å behandle slikt materiell. Les mer om godkjenningsordningen hos Staten Vegvesen og i Verkstedsforeskriften.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag eller kreve avtalen hevet. Det som er særskilt avtalt mellom partene går foran lovhjemlede salgsbetingelser, jfr. punkt 1.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

• Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Det er særskilt avtalt mellom partene, at i forhold til vare luftfjær, luftkompressor, ventilblokk, parkbrems og tilbehør herav, er krav om å kreve mangelen rettet etter installasjon, eller krav om reinstallasjon av ny del, å anse som å volde selger slike urimelige kostnader. Selve installasjonen kan langt overstige pris på vare. Selger vil i slike tilfeller kun innfri krav om levering av tilsvarende ting.

Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

• Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

• Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11] Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

• Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

• Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

• Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr 

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

• Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr à kr. 1000, samt inndekning av fraktkostnader. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg i forhold til arbeidstid og porto for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12] Garanti

Garanti gitt av selger eller produsent gir kjøper rettigheter i henhold til loven, men begrenses av det som er særskilt avtalt mellom partene. En garanti innebærer således ingen begrensninger i kjøpers reklamasjons- og reklamasjonsrett ved forsinkelse eller mangler, så lenge det er i samsvar med det som er særskilt avtalt mellom partene i pkt. 9 og 10. Spesifisert under garantien er ytterligere det forhold at selger ikke er ansvarlig for eventuelle monteringskostnader inn / utmontering ved eventuell reklamasjon. Selger er heller ikke ansvarlig for eventuelle kostnader i forbindelse med reklamasjon, utgifter til leiebil eller andre utgifter som måtte komme i forbindelse med reklamasjon på produkt.

13] Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14] Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet